Warunki handlowe

 • Warunki reklamacji dotyczące sprzedaży towaru
  Niniejsze Warunki reklamacji dotyczące sprzedaży towaru (zwane dalej "warunkami reklamacji") regulują sposób i warunki reklamowania wad towaru zakupionego przez przedsiębiorcę lub osobę prawną za pośrednictwem sklepu on-line Solid Power Distribution naszej firmy:
  Solid Power Distribution, s.r.o., z siedzibą przy ul. Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  REGON: 03841413
  NIP: CZ03841413
  wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Grodzkim w Pradze, dział C, wpis 238853
  adres do doręczeń: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  kontaktowy adres e-mail: obchod@solidpower.cz

  Adres korespondencyjny
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  1. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady

   1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za to, że towar podczas odbioru nie ma wad. To oznacza, że towar podczas odbioru przede wszystkim:
    - jest w uzgodnionej ilości/liczbie;
    - odpowiada jakości i wykonaniu, jakie uzgodniono między Nabywcą i Sprzedającym, ewentualnie jest zgodny z ustalonym wzorem lub wzorcem, ewentualnie zgodnie z celem wynikającym z umowy; lub do celu zwyczajowego;
    - za wadę towaru uważana jest także sytuacja, gdy Sprzedający dostarczy Nabywcy inny towar, niż jaki wzajemnie uzgodnili;
    - nie ma wad prawnych, tj. do towaru nie posiada praw własności osoba trzecia, a towar posiada dokumenty potrzebne do jego należytego użytkowania.
    Sprzedający udziela przeniesionej gwarancji na jakość poszczególnych produktów zgodnie z warunkami podanymi w dokumentach towarzyszących towarowi lub na interfejsie internetowym.
   2. Za wadę towaru nie można uznać różnicy w odcieniach kolorów pomiędzy odcieniem rzeczywistym a odcieniem wyświetlonym na wyświetlaczu urządzenia elektronicznego.
  2. Prawa Nabywcy z tytułu wadliwego wykonania

   1. Prawa Nabywcy z tytułu wadliwego wykonania regulowane są przez kodeks cywilny, a zwłaszcza przez § 2099 - 2117.
   2. Jeśli wada towaru stanowi istotne naruszenie umowy, Nabywcy przysługują następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania:
    a) usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;
    b) usunięcie wady w wyniku naprawy rzeczy
    c) proporcjonalna obniżka ceny kupna; lub
    d) odstąpienie od umowy.
   3. Jeśli wada towaru nie stanowi istotnego naruszenia umowy, Nabywca może żądać:
    a) usunięcia wady; lub
    b) proporcjonalnej obniżki ceny kupna.
   4. Nabywca ma obowiązek powiadomienia Sprzedającego o wybranym sposobie rozpatrzenia reklamacji w trakcie zgłoszenia wady, w przeciwnym razie decyzję w tej kwestii podejmie Sprzedający. Zmiana dokonanego wyboru możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
    Jeśli Nabywca uważa, że wada stanowi istotne naruszenie umowy, zobowiązany jest do przedstawienia Sprzedającemu uzasadnienia.
    Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dopóki nie skorzysta z prawa do obniżenia ceny kupna lub nie odstąpi od umowy, Sprzedający uprawniony jest do dostarczenia mu brakującego towaru lub usunięcia wady prawnej (a zwłaszcza dostarczenia brakujących dokumentów).
   5. Wymiany towaru lub odstąpienia od umowy nie można zażądać w przypadku, gdy Nabywca nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. Powyższe nie obowiązuje w przypadku, gdy:
    a) nastąpiła zmiana stanu w wyniku oględzin mających na celu ustalenie stanu rzeczy;
    b) Nabywca użył rzeczy jeszcze przed stwierdzeniem wady;
    c) Nabywca nie spowodował niemożliwości zwrócenia rzeczy w niezmienionym stanie działaniem lub zaniechaniem; lub
    d) Nabywca sprzedał rzecz jeszcze przed stwierdzeniem wady, lub dokonał zmiany rzeczy podczas standardowego zastosowania; a jeżeli doszło do tego jedynie częściowo, Nabywca zwróci Sprzedającemu, co jeszcze może zwrócić i przekaże mu rekompensatę w maksymalnej kwocie, w jakiej czerpał korzyści z użycia przedmiotowego towaru.
  3. Niemożliwość dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania

   1. Prawa z tytułu wadliwego wykonania nie przysługują Nabywcy, jeżeli wiedział o wadzie przed odbiorem rzeczy lub sam wadę spowodował.
   2. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie odnoszą się ponadto do:
    - zużycia towaru spowodowanego normalnym/standardowym użytkowaniem;
    - rzeczy sprzedawanych po niższej cenie - tylko względem wady, z powodu której ustalono niższą cenę; lub
    - jeśli wynika to z natury rzeczy.
  4. Procedura w przypadku reklamacji

   1. Nabywca ma obowiązek złożenia reklamacji u Sprzedającego po stwierdzeniu wady bez zbędnej zwłoki. Do przyjmowania reklamowanego towaru przeznaczono adres kontaktowy Sprzedającego.
   2. Procedura obowiązująca podczas reklamacji:
    - w celu przyspieszenia procedury Nabywca może powiadomić Sprzedającego o reklamacji wcześniej telefonicznie, za pośrednictwem e-mailu lub na piśmie;
    - Nabywca zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o tym, jakie prawo z tytułu wadliwego wykonania wybrał, do opisania wady i/lub do opisania, w jaki sposób się przejawia;
    - reklamowany towar Nabywca dostarczy Sprzedającemu (w dowolny sposób, poza formą przesyłki za pobraniem, której Sprzedający nie odbiera), przy czym podczas wysyłania Nabywca ma obowiązek zapakowania towaru w odpowiednie opakowanie w taki sposób, by nie doszło do jego uszkodzenia lub zniszczenia;
    - Nabywca załączy do towaru dokument potwierdzający zakup towaru lub dokument podatkowy / fakturę VAT, o ile została wystawiona, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru.
   3. Momentem złożenia reklamacji jest moment, w którym Sprzedającemu dostarczono reklamowany towar.
  Niniejsze Warunki reklamacji obowiązują i wchodzą w życie z dniem 21.02.2018 r.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.