Warunki handlowe

 • Ogólne Warunki Handlowe Świadczenia Usług
  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe świadczenia usług (zwane dalej "warunkami handlowymi") odnoszą się do umów zawartych za pośrednictwem sklepu on-line Solid Power Distribution umieszczonego na interfejsie internetowym www.solidpower.cz (zwanym dalej „interfejsem internetowym“) między

  naszą firmą:
  Solid Power Distribution, s.r.o., z siedzibą przy ul. Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  REGON: 03841413
  NIP: CZ03841413
  wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Grodzkim w Pradze, dział C, wpis 238853
  adres do doręczeń: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  kontaktowy adres e-mail: obchod@solidpower.cz

  Adres korespondencyjny
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako usługodawcą (zwanym dalej "dostawcą")
  a przedsiębiorcą lub osobą prawną
  jako usługobiorcą (zwanym dalej "odbiorcą")
  (dalej wspólnie zwanymi "stronami umowy").

  1. Postanowienia wstępne

   Dostawca świadczy usługi polegające na opracowaniu opinii energetycznej dla elektrowni fotowoltaicznych (zwanych dalej „opinią“), ewentualnie inne usługi bliżej wyszczególnionej na interfejsie internetowym.

   1. Warunki handlowe określają i uściślają podstawowe prawa i obowiązki stron umowy podczas zawierania umowy kupna lub innej wskazanej tutaj umowy (zwanej dalej „umową“), za pośrednictwem interfejsu internetowego.
   2. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy. Postanowienia rozbieżne z warunkami handlowymi można uzgodnić w umowie. Postanowienia rozbieżne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych. Dostawca może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Prawa i obowiązki stron umowy znajdują zastosowanie zawsze do tej treści warunków handlowych, w trakcie obowiązywania której powstały. Prawa i obowiązki stron umowy są ponadto regulowane przez Zasady Ochrony Danych Osobowych oraz warunki i instrukcje podane na interfejsie internetowym, zwłaszcza podczas zawierania umów. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach handlowych, do stosunków stron umowy zastosowanie znajdują przepisy prawne, a zwłaszcza ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „kodeksem cywilnym“).
   3. Umowę oraz warunki handlowe sporządzono w języku czeskim. Umowę zawrzeć można w języku czeskim, o ile strony umowy wyraźnie nie uzgodnią innego języka.
   4. Niniejsze warunki handlowe odnoszą się do odbiorców, którzy są przedsiębiorcami, oraz do osób prawnych. Po realizacji zamówienia usług konieczne jest, by odbiorca zarejestrował się na interfejsie internetowym (warunki rejestracji podlegają Zasadom Ochrony Danych Osobowych). Dostawca zastrzega sobie prawo do podjęcia, wg własnego uznania, decyzji, czy umożliwi odbiorcy zamówienie usług za pośrednictwem interfejsu internetowego, czy nie.
   5. Odbiorca wysyłając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz że je akceptuje.
  2. Zamówienie i zawarcie umowy

   1. Warunki handlowe określają i uściślają podstawowe prawa i obowiązki stron umowy podczas zawierania umowy kupna lub innej wskazanej tutaj umowy (zwanej dalej „umową“), za pośrednictwem interfejsu internetowego.
   2. Na interfejsie internetowym znajduje się lista usług wraz z opisem ich głównych właściwości. Prezentacja usług na interfejsie internetowym ma charakter informacyjny i nie stanowi propozycji dostawcy zawarcia umowy w rozumieniu postanowienia § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego. Aby zawrzeć umowę, konieczne jest, by odbiorca wysłał zamówienie oraz by nastąpił odbiór tego zamówienia przez dostawcę.
   3. Odbiorca dokonuje zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego, ewentualnie w inny sposób podany na interfejsie internetowym lub zgodnie z porozumieniem stron umowy. Zamówienie musi zawsze zawierać dokładną nazwę zamówionej usługi, wybrany sposób płatności oraz dane kontaktowe odbiorcy (firmę/nazwę handlową, REGON, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail). Nabywca ma obowiązek udowodnienia, że jest on przedsiębiorcą, a uczyni to, podając w zamówieniu aktualny REGON.
   4. Dostawca nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymanego zamówienia. Niepotwierdzone zamówienie nie jest dla usługodawcy wiążące. Dostawca upoważniony jest do weryfikacji zamówienia w razie wątpliwości dotyczących autentyczności i powagi zamówienia. Dostawca może odrzucić niezweryfikowane zamówienie.
   5. Umowa zostaje zawarta w momencie doręczenia odbiorcy przyjęcia wiążącego zamówienia przez dostawcę. Jeśli nie doszłoby do przyjęcia, umowa zostaje zawarta w momencie zapłacenia przez odbiorcę kompletnej ceny usług.
  3. Warunki płatności

   1. Odbiorca ma możliwość zapłacenia ceny usługi na rzecz dostawcy, poza innymi sposobami wymienionymi na interfejsie internetowym lub uzgodnionymi indywidualnie, również w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

    - bezgotówkowo przed świadczeniem usługi przelewem na rachunek bankowy dostawcy na podstawie faktury zaliczkowej;

    - bezgotówkowo po świadczeniu usługi przelewem na rachunek bankowy dostawcy na podstawie dokumentu podatkowego (faktury VAT) w terminie płatności podanej na fakturze.

    Dostawca ma prawo nie umożliwić płatności za usługę po jej świadczeniu. Taki sposób płatności zarezerwowany jest zwykle dla stałych klientów. Jeśli nie uzgodniono inaczej, faktura przesyłana jest w formie elektronicznej.
   2. W razie płatności bezgotówkowej, cena płatna jest w terminie płatności wymienionym na fakturze, o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej. Obowiązek odbiorcy uiszczenia ceny usługi zostaje spełniony w momencie zaksięgowania stosownej kwoty na rachunku dostawcy.
   3. W razie niedotrzymania terminu płatności zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi, odbiorcy naliczane mogą być odsetki za zwłokę w wysokości 0,5% zaległej kwoty za każdy kolejny dzień zwłoki. Powyższe nie narusza prawa dostawcy do pokrycia szkody, powstałej w wyniku opóźnienia odbiorcy.
   4. W razie zwłoki odbiorcy z zapłatą ceny towaru, usługodawca uprawniony jest także do wstrzymania kolejnego uzgodnionego świadczenia usług, a mianowicie do momentu uiszczenia wszystkich należnych zobowiązań odbiorcy.
   5. 5. Płatność za usługi możliwa jest w koronach czeskich (CZK) lub w euro (EUR).
  4. Warunki świadczenia usługi i odpowiedzialność dostawcy

   1. Usługa jest świadczona poprzez opracowanie i wysłanie opinii do odbiorcy na podstawie dokumentacji przekazanej przez odbiorcę w ramach zamówienia, lub poprzez inne działania uzgodnione indywidualnie przez strony umowy.
   2. Dokładna data i sposób świadczenia usługi zależne są od porozumienia pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Sporządzona opinia jest jednak zazwyczaj wysyłana elektronicznie w ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia zamówienia na adres e-mail odbiorcy.
   3. Dokumenty mogą zostać przekazane odbiorcy z wykorzystaniem kodów QR. Do stosowania kodów QR konieczne jest urządzenie elektroniczne z aparatem fotograficznym, dostępem do internetu oraz zainstalowanym czytnikiem kodów QR.
   4. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że dostawca może skorzystać, w celu opracowania opinii, z pomocy osób trzecich.
   5. Strony umowy uzgadniają niniejszym, że odpowiedzialność dostawcy w kwestii ewentualnego odszkodowania ograniczona jest wysokością ceny usługi.
  5. Odstąpienie od umowy

   1. Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w dowolnej chwili aż do momentu świadczenia usługi. W takim przypadku dostawca zwróci odbiorcy cenę usługi, która została już uiszczona przez odbiorcę, bezgotówkowo na rachunek wskazany do tego celu przez odbiorcę lub na rachunek, z którego środki przekazano w celu uiszczenia ceny usługi (jeżeli odbiorca w ciągu 5 dni od odstąpienia od umowy nie wskaże dostawcy żadnego rachunku).
   2. Dostawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli odbiorca zwleka z zapłatą ceny usługi powyżej 4 tygodni.
   3. Odbiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli dostawca zwleka ze świadczeniem usługi powyżej 4 tygodni, licząc od uzgodnionej daty świadczenia usługi.
   4. Odbiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy odnośnie usługi, którą świadczono należycie, w terminie oraz bez wad.
   5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną, a w przypadkach umów sporządzonych elektronicznie, również formę elektroniczną. Odstąpienie od umowy wchodzi w życie w momencie doręczenia powiadomienia o odstąpieniu drugiej stronie umowy.
   6. Jeżeli wraz z usługą wręczono prezent, umowa darowizny traci skuteczność w skutek odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy.
  6. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

   1. Dostawca odpowiada za to, by świadczona usługa była bez wad, oraz by była świadczona zgodnie z umową. Zgodnością z umową jest w szczególności to, że:

    - usługi odpowiadają opisowi na interfejsie internetowym, opisowi zawartemu w reklamie, lub w komunikacji między dostawcą i odbiorcą odnoszącej się do umowy
    - usługa świadczona jest w uzgodnionym terminie oraz w uzgodniony sposób.
   2. W przypadku, gdy usługa była świadczona wadliwie, odbiorca ma prawo do bezpłatnego usunięcia takiej wady usługi, ewent. do proporcjonalnej obniżki ceny usługi (jeśli wady usługi nie można usunąć). Odbiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli wada posiada charakter, którego następstwem jest istotne naruszenie umowy.
   3. Prawa z tytułu wadliwego wykonania nie przysługują odbiorcy, jeśli wiedział on o wadzie przed świadczeniem usługi, lub sam spowodował wadę, zwłaszcza przekazując niekompletną lub nieprawdziwą dokumentację, lub naruszając niniejsze warunki handlowe i przepisy prawne.
   4. Odbiorca zobowiązany jest do złożenia reklamacji u dostawcy bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady, jednak najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od świadczenia usługi. Reklamację można złożyć telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na piśmie, a mianowicie tak, że odbiorca wskaże i opisze wadę.
  7. Ochrona tajemnicy handlowej i polityki handlowej dostawcy

   1. 1. W trakcie zawierania umowy i jej wykonywania odbiorcy mogą zostać przekazane informacje, które oznaczono jako poufne, lub których poufność wynika z ich charakteru. Odbiorca zobowiązuje się, że zwłaszcza takie informacje:

    - przechowywać będzie jako poufne;
    - nie przekaże ich bez zgody dostawcy innej osobie;
    - nie wykorzysta ich do celu innego niż wykonanie umowy;
    - nie wykorzysta ich w jakikolwiek inny szkodliwy sposób.
   2. Odbiorca zobowiązuje się też do tego, że bez zgody dostawcy nie będzie sporządzał kopii dokumentacji przekazanej mu przez dostawcę.
  8. Postanowienia końcowe

   1. Jeśli stosunek umowny zawarty z użyciem interfejsu internetowego lub stosunek prawny wynikający z umowy zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony umowy uzgadniają, że dla tego stosunku umownego znajduje zastosowanie prawo czeskie.
   2. Jeśli jedno z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub niewykonalne, lub takim się stanie, nieważne postanowienie zastąpione zostanie przez postanowienie, którego sens jest możliwie najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność lub niewykonalność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
  Niniejsze warunki handlowe obowiązują i wchodzą w życie z dniem 21.02.2018 r.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.