Warunki handlowe

 • Ogólne warunki handlowe sprzedaży towarów
  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Sprzedaży Towarów (zwane dalej „warunkami handlowymi“) odnoszą się do umów zawartych za pośrednictwem sklepu on-line Solid Power Distribution umieszczonego na interfejsie internetowym www.solidpower.cz (zwanym dalej „interfejsem internetowym“) pomiędzy
  naszą firmą:
  Solid Power Distribution, s.r.o., z siedzibą przy ul. Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  REGON: 03841413
  NIP: CZ03841413
  wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Grodzkim w Pradze, dział C, wpis 238853
  adres do doręczeń: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  kontaktowy adres e-mail: obchod@solidpower.cz

  Adres korespondencyjny
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako Sprzedającym
  a przedsiębiorcą lub osobą prawną
  jako Nabywcą
  (dalej wspólnie nazwanymi „stronami umowy“).

  1. Postanowienia wstępne

   1. Warunki handlowe określają i uściślają podstawowe prawa i obowiązki stron umowy podczas zawierania umowy kupna lub innej wskazanej tutaj umowy (zwanej dalej „umową“), za pośrednictwem interfejsu internetowego.
   2. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy. Postanowienia rozbieżne z warunkami handlowymi można uzgodnić w umowie. Postanowienia rozbieżne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Prawa i obowiązki stron umowy znajdują zastosowanie zawsze do tej treści warunków handlowych, w trakcie obowiązywania której powstały. Prawa i obowiązki stron umowy są ponadto regulowane przez Warunki Gwarancji dotyczącej sprzedaży towarów, Zasady Ochrony Danych Osobowych, a także warunki i instrukcje podane na interfejsie internetowym, zwłaszcza podczas zawierania umów. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach handlowych, do stosunków stron umowy zastosowanie znajdują przepisy prawne, a zwłaszcza ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „kodeksem cywilnym“).
   3. Umowę oraz warunki handlowe sporządzono w języku czeskim. Umowę zawrzeć można w języku czeskim, o ile strony umowy wyraźnie nie uzgodnią innego języka.
   4. Niniejsze warunki handlowe odnoszą się do Nabywców, którzy są przedsiębiorcami, oraz do osób prawnych. Po realizacji zakupu konieczne jest, by Nabywca zarejestrował się na interfejsie internetowym (warunki rejestracji podlegają Zasadom Ochrony Danych Osobowych). Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia, wg własnego uznania, decyzji, czy umożliwi Nabywcy zakup za pośrednictwem interfejsu internetowego, czy nie.
   5. Prawo własności towaru Nabywca uzyskuje, uiszczając kompletną cenę kupna, jednak nie wcześniej, niż po odbiorze towaru.
   6. Nabywca wysyłając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz że zgadza się z ich treścią.
  2. Zamówienie i zawarcie umowy

   1. Na interfejsie internetowym znajduje się lista towarów wraz z opisem głównych właściwości poszczególnych pozycji. Prezentacja towaru na interfejsie internetowym ma charakter informacyjny i nie stanowi propozycji Sprzedającego zawarcia umowy w rozumieniu postanowienia § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego. Aby zawrzeć umowę, konieczne jest, by Nabywca wysłał zamówienie oraz by nastąpił odbiór tego zamówienia przez Sprzedającego.
   2. Nabywca dokonuje zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego, ewentualnie w inny sposób podany na interfejsie internetowym lub zgodnie z porozumieniem stron umowy. Zamówienie zawierać musi zawsze dokładną nazwę zamawianego towaru (ewentualnie oznaczenie numeryczne towaru), liczbę sztuk towaru, wybrany sposób płatności i transportu oraz dane kontaktowe Nabywcy (firmę/nazwę handlową, REGON, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail).Nabywca ma obowiązek udokumentowania, że jest przedsiębiorcą, a uczyni to, wpisując aktualny numer REGON w zamówieniu.
   3. Sprzedający nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymanego zamówienia. Niepotwierdzone zamówienie nie jest dla Sprzedającego wiążące. Sprzedający upoważniony jest do weryfikacji zamówienia w razie wątpliwości dotyczących autentyczności i powagi zamówienia. Sprzedający może odrzucić niezweryfikowane zamówienie.
   4. Sprzedający zastrzega sobie prawo przyjęcia zamówienia Nabywcy tylko do określonego limitu ceny kupna. Limit ceny kupna dla przyjęcia zamówienia zależny jest od dyscypliny płatniczej Nabywcy. Więcej informacji dotyczących wysokości limitu znajduje się na koncie użytkownika Nabywcy.
   5. Umowa zawarta zostaje w momencie doręczenia Nabywcy przyjęcia wiążącego zamówienia przez Sprzedającego. Jeśli nie doszłoby do przyjęcia, umowa zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez Nabywcę kompletnej ceny kupna.
   6. W razie anulowania zamówienia przez Nabywcę, Sprzedający uprawniony jest do pobrania opłaty za anulowanie w wysokości 50% ceny towaru. Jeżeli Sprzedający w związku z umową poniósł już koszty, należy mu się także zwrot faktycznie poniesionych kosztów w całości.
  3. Warunki dostawy

   1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru Nabywcy w uzgodniony sposób, odpowiednio zapakowany i wyposażony w niezbędne dokumenty. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej również w języku czeskim.
   2. Dokumenty mogą zostać przekazane Nabywcy z wykorzystaniem kodów QR. Do stosowania kodów QR konieczne jest urządzenie elektroniczne z aparatem fotograficznym, dostępem do internetu oraz zainstalowanym czytnikiem kodów QR.
   3. Na podstawie porozumienia stron umowy Sprzedający może zapewnić Nabywcy transport towaru oraz ubezpieczenie towaru na czas przewozu. Cenę transportu, a także ubezpieczenia, Nabywca zobowiązuje się zapłacić zgodnie z aktualną taryfą przewoźnika. Za dostarczenie towaru Nabywcy uważa się przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi. Ryzyko szkody na towarze przechodzi na Nabywcę w momencie dostarczenia towaru.
   4. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia, czy opakowanie towaru jest nienaruszone jeszcze przed jego odbiorem oraz do bezzwłocznego powiadomienia przewoźnika o ewentualnych wadach. Na temat wad sporządzony zostanie protokół. Jeśli nie zostanie sporządzony protokół wad, Nabywca traci prawa wynikające z naruszonego opakowania towaru.
   5. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia towaru bezzwłocznie po jego odbiorze, przede wszystkim sprawdzić musi liczbę sztuk towaru i jego kompletność. W razie stwierdzenia niezgodności, Nabywca zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od odbioru towaru. Nabywca ma obowiązek udokumentowania we właściwy sposób stwierdzonych wad i wysłania sporządzonej dokumentacji wraz z powiadomieniem o wadzie.
   6. Nieodebranie towaru przez Nabywcę nie narusza prawa Sprzedającego do żądania uiszczenia ceny kupna w pełnej kwocie.
  4. Warunki płatności

   1. Nabywca ma możliwość uiszczenia ceny kupna towaru na rzecz Sprzedającego, poza innymi sposobami wymienionymi na interfejsie internetowym lub uzgodnionymi indywidualnie, również w jeden z poniżej podanych sposobów:

    - bezgotówkowo przed dostawą towaru przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury zaliczkowej;

    - bezgotówkowo po dostawie towaru przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie dokumentu podatkowego (faktury VAT) w terminie płatności podanej na fakturze.

    Sprzedający ma prawo nie umożliwić płatności za towar po jego dostawie. Taki sposób płatności zarezerwowany jest zwykle dla stałych klientów. Jeśli nie uzgodniono inaczej, faktura przesyłana jest w formie elektronicznej.
   2. W razie płatności bezgotówkowej cena płatna jest w terminie płatności wskazanym na fakturze, o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej. Obowiązek Nabywcy uiszczenia ceny towaru spełniony zostaje w momencie zaksięgowania stosownej kwoty na rachunku Sprzedającego.
   3. W razie niedotrzymania terminu płatności zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi, Nabywcy naliczane mogą być odsetki za zwłokę w wysokości 0,5% zaległej kwoty za każdy kolejny dzień zwłoki. Powyższe nie narusza prawa Sprzedającego do pokrycia szkody, powstałej w wyniku opóźnienia Nabywcy.
   4. W razie zwłoki Nabywcy z zapłatą ceny towaru, Sprzedający uprawniony jest także do wstrzymania kolejnych uzgodnionych dostaw towaru, a mianowicie do momentu uregulowania wszystkich należnych zobowiązań Nabywcy.
   5. Płatność za towar możliwa jest w koronach czeskich (CZK) lub w euro (EUR).
  5. Odstąpienie od umowy

   1. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy kupna w dowolnej chwili aż do momentu odbioru towaru przez Nabywcę. W takim przypadku Sprzedający zwróci Nabywcy cenę zakupu, która została już uiszczona przez Nabywcę, bezgotówkowo na rachunek wskazany do tego celu przez Nabywcę lub na rachunek, z którego przekazano środki w celu uiszczenia ceny zakupu (jeżeli nabywca w ciągu 5 dni od odstąpienia od umowy nie wskaże żadnego rachunku).
   2. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli Nabywca zwleka z uiszczeniem ceny zakupu towaru powyżej 4 tygodni. Sprzedający ma w takim przypadku prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50% ceny towaru.
   3. Nabywca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Sprzedający zwleka z dostawą towaru powyżej 4 tygodni, licząc od uzgodnionej daty dostawy.
   4. Nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy odnośnie towaru, który dostarczono prawidłowo, w terminie oraz bez wad.
   5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną, a w przypadkach umów sporządzonych elektronicznie, również formę elektroniczną. Odstąpienie od umowy wchodzi w życie w momencie doręczenia powiadomienia o odstąpieniu drugiej stronie umowy.
   6. Jeżeli wraz z towarem wręczono prezent, umowa darowizny traci skuteczność w skutek odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy.
  6. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

   1. Warunki dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania i odpowiedzialności gwarancyjnej regulowane są przez Warunki Gwarancji dotyczącej sprzedaży towaru Sprzedającego.
  7. Ochrona tajemnicy handlowej i polityki handlowej Sprzedającego

   1. W trakcie zawierania umowy i jej wykonywania Nabywcy mogą zostać przekazane informacje, które oznaczono jako poufne, lub których poufność wynika z ich charakteru. Nabywca zobowiązuje się, że zwłaszcza takie informacje:

    - przechowywać będzie jako poufne;

    - nie przekaże ich bez zgody Sprzedającego innej osobie;

    - nie wykorzysta ich do celu innego niż wykonanie umowy;

    - nie wykorzysta ich w jakikolwiek inny szkodliwy sposób.

   2. Nabywca zobowiązuje się również do tego, że bez zgody Sprzedającego nie będzie sporządzał kopii dokumentacji przekazanej mu przez Sprzedającego.
  8. Postanowienia końcowe

   1. Jeśli stosunek umowny zawarty z użyciem interfejsu internetowego lub stosunek prawny wynikający z umowy zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony umowy uzgadniają, że dla tego stosunku umownego znajduje zastosowanie prawo czeskie (z wyjątkiem zastosowania Konwencji OSN o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).
   2. Jeśli jedno z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub niewykonalne, lub takim się stanie, nieważne postanowienie zastąpione zostanie przez postanowienie, którego sens jest możliwie najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność lub niewykonalność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  Niniejsze warunki handlowe obowiązują i wchodzą w życie z dniem 21.02.2018 r.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.