Warunki handlowe

 • Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Niniejsze zasady ochrony danych osobowych (zwane dalej "Zasadami") opisują sposób pozyskiwania, stosowania i innego obchodzenia się z danymi pozyskanymi za pośrednictwem interfejsu internetowego www.solidpower.cz (zwanego dalej "interfejsem internetowym"), a ponadto także warunki rejestracji na interfejsie internetowym, ochronę praw autorskich, odpowiedzialność oraz użytkowanie interfejsu internetowego.
  przez naszą spółkę:

  Administrator danych osobowych:
  Solid Power Distribution, s.r.o., z siedzibą przy ul. Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  REGON: 03841413
  NIP: CZ03841413
  wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Grodzkim w Pradze, dział C, wpis 238853

  Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
  adres do doręczeń: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  kontaktowy adres e-mail: obchod@solidpower.cz

  Adres korespondencyjny
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszymi zasadami, zawierającymi istotne informacje dotyczące obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi oraz dotyczące wynikających z tego praw i obowiązków.

  1. Postanowienia wstępne

   1. Czym się kierujemy podczas obchodzenia się z danymi osobowymi?

    Podczas obchodzenia się z danymi osobowymi działamy zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej i bezpośrednio stosowalnymi przepisami Unii Europejskiej, szczególnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „ZOOÚ“) oraz z ustawą nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.
   2. Czym są dane osobowe

    Za dane osobowe uważane są wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować konkretną osobę fizyczną. Danymi osobowymi są przede wszystkim (lecz nie wyłącznie):

    - dane identyfikacyjne, jak np. imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, login do konta użytkownika;
    - dane kontaktowe, jak np. adres do doręczania, numer telefonu, adres e-mail;
    - inne dane, jak np. informacje pozyskane za pomocą plików cookies, adres IP (identyfikator sieciowy) wraz z typem przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego, czasu i liczby wejść na interfejs internetowy oraz inne podobne informacje.
  2. Pozyskiwanie danych osobowych i korzystanie z nich

   1. W jako sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?
    Swoje dane osobowe przekazujecie nam Państwo w szczególności podczas wypełniania zamówienia, ewentualnie w trakcie zakładania konta użytkownika. Prosimy przyjąć do wiadomości, że rejestracja przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców.
    Podczas odwiedzin i użytkowania interfejsu internetowego może następnie dochodzić do pozyskiwania i zapisywania niektórych danych osobowych za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies uzyskacie Państwo w artykule 5 niniejszych Zasad.
   2. Na jakiej podstawie i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
    - Dane osobowe podane podczas zamawiania towaru lub usług możemy bez Państwa wyraźnej zgody gromadzić i przetwarzać wyłącznie w celu realizacji umowy , a więc w celu dostarczenia towaru lub świadczenia usługi. Ponadto możemy dane te przetwarzać w celu wywiązania się z naszych obowiązków ustawowych (a zwłaszcza z obowiązku prowadzenia rejestru, archiwizacji dokumentów podatkowych, itp.).
    - Dane osobowe podane podczas zakładania konta użytkownika możemy bez Państwa wyraźnej zgody gromadzić i przetwarzać wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, zarządzania i prowadzenia konta użytkownika.
    - Z Państwa adresu e-mail jesteśmy uprawnieni korzystać bez Państwa wyraźnej zgody w celu przesyłania komunikatów handlowych dotyczących naszego towaru lub usług podobnych do tych, które Państwo u nas zamówili. Mogę Państwo w dowolnym momencie odmówić przesyłania komunikatów handlowych.
    - Jeśli potwierdzając formularz na interfejsie internetowym, wyrażą Państwo na to zgodę , Państwa dane osobowe podane podczas wypełniania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika będziemy mogli przetwarzać w celu przesyłania komunikatów handlowych oraz do celów marketingu bezpośredniego , ewentualnie w innych celach, na które wyrazili Państwo wyraźną zgodę.
    - Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (którą mogą Państwo wyrazić w formie potwierdzenia w formularzu na interfejsie internetowym po zwróceniu Państwu uwagi na stosowanie plików cookies i udostępnieniu możliwości zapoznania się z niniejszymi Zasadami). Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies mamy prawo przetwarzać także w przypadku, gdy kontynuują Państwo użytkowanie interfejsu internetowego, już po zwróceniu Państwu uwagi na przetwarzanie takich danych osobowych. Z danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookies korzystamy w celu realizacji wsparcia użytkownika, doskonalenia naszych usług, przeprowadzenia analizy zachowań naszych użytkowników oraz do celów marketingowych włącznie. .
    Wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów innych, niż do których zostały pozyskane, jest możliwe wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
   3. Przez jaki okres czasu korzystamy z danych?
    Z danych osobowych podanych w ramach zamawiania towaru lub usług lub w ramach rejestracji, korzystamy tylko przez okres niezbędny do realizacji umowy i wywiązania się z obowiązków prawnych.
    Jeśli udzielą nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli korzystamy z Państwa adresu e-mail w celu przesyłania komunikatów handlowych zgodnie z poprzednim artykułem, dane będą wykorzystywane przez okres działania interfejsu internetowego.
  3. Państwa prawa związane z danymi osobowymi

   1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko na podstawie Państwa zgody (tj. bez innego powodu prawnego), mogą Państwo taką zgodę w dowolnej chwili wycofać.
    Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych możliwe jest w dowolnej chwili, a mianowicie:
    - za pośrednictwem e-mailu wysłanego na nasz kontaktowy adres e-mail;
    - na piśmie, w formie listu wysłanego na nasz adres do doręczeń;
    - w przypadku komunikatów handlowych - w sposób opisany w każdym e-mailu zawierającym komunikat handlowy (klikając w link do wylogowania lub w inny sposób).
    Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych odbywającego się aż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
   2. Prawo dostępu do danych osobowych
    Mają Państwo prawo zażądania od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli Państwa dane są przez nas przetwarzane, mają Państwo prawo dostępu do takich danych osobowych, a zwłaszcza do następujących informacji:
    - cel przetwarzania;
    - kategoria przetwarzanych danych osobowych;
    - odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostaną udostępnione dane osobowe;
    - okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe.
    Na Państwa żądanie prześlemy Państwu kopię przetwarzanych danych. Za kolejne kopie mamy prawo naliczyć Państwu opłatę administracyjną nieprzekraczającą kosztów związanych ze sporządzeniem i przekazaniem kolejnych kopii danych.
   3. Prawo do sprostowania

    Jeżeli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądania bezzwłocznego sprostowania, tj. korekty niedokładnych danych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych.
   4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    Mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je do celów marketingu bezpośredniego, wraz z dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych. Po wzniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych do ww. celów.
   5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“)
    Mają Państwo prawo zażądania, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:
    - dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone lub przetwarzane;
    - wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie;
    - wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
    - dane osobowe przetwarzano nielegalnie.
    Jeżeli nie istnieją podstawy prawne do odmówienia usunięcia, mamy obowiązek pozytywnego rozpatrzenia Państwa żądania.
   6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
    Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli:
    - kwestionują Państwo dokładność Państwa danych osobowych;
    - przetwarzanie jest nielegalne, a Państwo zamiast usunięcia danych żądają ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    - nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, lecz Państwo żądają ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
    - wzniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.
    W przypadku ograniczenia przetwarzania mamy prawo jedynie do zapisania Państwa danych osobowych; dalsze przetwarzanie możliwe jest tylko za Państwa zgodą, lub z powodów prawnych.
    Jeśli przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest z powodu sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenie trwa przez okres konieczny do stwierdzenia, czy mamy obowiązek pozytywnego rozpatrzenia Państwa sprzeciwu.
    Jeśli przetwarzanie danych osobowych ograniczono z powodu zakwestionowania dokładności danych, ograniczenie trwa przez okres weryfikacji dokładności danych.
   7. Prawo do przenoszenia danych
    Mają Państwo prawo do pozyskania Państwa danych osobowych, które zostały nam przez Państwa udostępnione, w strukturyzowanym, używanym zwyczajowo oraz czytelnym maszynowo formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych.
   8. W jaki sposób mogą Państwo dochodzić swoich praw?
    Swoich praw związanych z danymi osobowymi mogą Państwo dochodzić za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszelkie informacje i czynności zostaną Państwu przekazane i wykonane bez zbędnej zwłoki.
    Podczas ochrony Państwa danych osobowych będziemy starali się dążyć do Państwa maksymalnego zadowolenia. Jeśli jednak nie będą Państwo usatysfakcjonowani z rezultatu, mają Państwo prawo zwrócić się do stosownych organów, a zwłaszcza do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz), który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych. Powyższe postanowienie nie narusza Państwa prawa do zwrócenia się ze sprawą bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.br> Jeżeli w szczególności Państwa adres zamieszkania, miejsce wykonywania pracy lub miejsce domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych znajduje się poza Republiką Czeską, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą się Państwo zwrócić do właściwego miejscowo urzędu nadzoru w danym państwie członkowskim.
  4. Zarządzanie danymi osobowymi oraz ich przetwarzanie

   1. W jaki sposób zarządzamy Państwa danymi osobowymi i je przetwarzamy?

    Jesteśmy administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (ZOOÚ) i jesteśmy wpisani do rejestru prowadzonym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym 00071489.
    Państwa dane osobowe przetwarza dla nas spółka Energon Dobříš s.r.o. Do ich przetwarzania możemy również upoważnić inne podmioty przetwarzające dane osobowe. Informacji, kto konkretnie przetwarza Państwa dane osobowe, udzielimy Państwu na podstawie zapytania.
    Dane osobowe, jak również inne pozyskiwane dane, są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
   2. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

    W zakresie, jaki jest konieczny do wykonania umowy lub spełnienia innych obowiązków, jesteśmy uprawnieni do przekazywania Państwa danych osobowych także innym osobom (np. osobom biorącym udział w realizacji umowy lub wywiązywaniu się z naszych obowiązków). Danych osobowych nie przekazujemy żadnej innej osobie.
    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Unią Europejską.
  5. Pliki COOKIES

   1. Czym są pliki cookies?

    Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi w komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego interfejs internetowy, które umożliwiają działanie interfejsu internetowego.
    Nie wszystkie pliki cookies gromadzą dane osobowe; niektóre tylko umożliwiają prawidłowe działanie interfejsu internetowego. Mogą Państwo odmówić wykorzystywania plików cookies, korzystając z odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej.
    Zwracamy Państwu uwagę na to, że w przypadku odmowy wykorzystywania plików cookies możliwe, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji interfejsu internetowego.
   2. Z jakich plików cookies korzysta interfejs internetowy i do jakich celów?

    Interfejs internetowy stosuje sesyjne (tymczasowe) pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania interfejsu internetowego. Ponadto korzysta ze stałych plików cookies, które pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Pliki cookies, z których korzysta interfejs internetowy, są następujące:

    - pliki cookies pierwszej strony - takie pliki cookies przypisane są do domeny naszych stron internetowych; chodzi o niezbędne pliki cookies oraz wydajnościowe pliki cookies, mogą być tymczasowe lub stałe;

    - niezbędne pliki cookies - umożliwiają nawigację w obrębie interfejsu internetowego oraz stosowanie podstawowych funkcji, w żaden sposób Państwa nie identyfikują i nie chodzi o dane osobowe;
    - wydajnościowe pliki cookies - służą do analizowania korzystania z interfejsu internetowego (liczba odwiedzin, czas spędzony na interfejsie internetowym, itp.); dane pozyskane przez takie pliki cookies są anonimowe;

    - pliki cookies stron trzecich - takie pliki cookies przypisane są do domeny innej, niż domena naszych stron internetowych, a mianowicie także wówczas, gdy znajdują się Państwo na naszej stronie; takie pliki cookies umożliwiają analizę naszych stron internetowych i wyświetlanie dla Państwa personalizowanych reklam; chodzi o funkcjonalne pliki cookies oraz docelowe i reklamowe pliki cookies;

    - funkcjonalne pliki cookies - służą do personalizacji treści za pomocą zapamiętywania danych logowania, geolokalizacji, itp.; za ich pośrednictwem odbywać się może pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych;
    - docelowe i reklamowe pliki cookies - służą do wyświetlania docelowych reklam na interfejsie internetowym, a także poza nim; za ich pośrednictwem odbywać się może pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, możemy następnie udostępniać naszym partnerom zajmujących się sieciami społecznościowymi, ogłoszeniami oraz analizami.
   3. Stosowane usługi spółki Google

    Interfejs internetowy stosuje usługę Google Analytics, ewentualnie również inne usługi świadczone przez spółkę Google, Inc. (zwaną dalej "Google"). Usługi te pracują z informacjami pozyskanymi za pośrednictwem plików cookies.
    Jeżeli interesuje Państwa, w jaki sposób Google wykorzystuje pozyskane od nas oraz w jaki sposób edytować takie przetwarzanie lub go zakazać, informacje te uzyskają Państwo, klikając na link: link.
  6. Rejestracja na interfejsie internetowym

   1. W jaki sposób mogą Państwo zarejestrować się na interfejsie internetowym?

    Rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na interfejsie internetowym powoduje założenie konta użytkownika. Prosimy przyjąć do wiadomości, że rejestracja przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Dane dostępu do konta użytkownika należy utrzymywać w tajemnicy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nadużycie ze strony osoby trzeciej związane z kontem użytkownika.
    Informacje podawane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Konto, podczas założenia którego, użyto nieprawdziwych lub niekompletnych danych, możemy usunąć bez rekompensaty. W przypadku zmian Państwa danych zalecamy bezzwłoczne dokonanie ich sprostowania na koncie użytkownika.
   2. Do czego służy konto użytkownika?

    Za pośrednictwem konta użytkownika mogą Państwo przede wszystkim zamawiać towar, śledzić zamówienia i zarządzać kontem użytkownika. Ewentualne kolejne funkcje konta użytkownika wymienione są zawsze na interfejsie internetowym.
   3. Kiedy możemy usunąć Państwa konto użytkownika?

    Prosimy przyjąć do wiadomości, że możemy w dowolnej chwili usunąć Państwa konto użytkownika bez rekompensaty, jeśli za pośrednictwem Państwa konta dochodzi do naruszania dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów prawnych lub niniejszych warunków handlowych.
  7. Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność i używanie interfejsu internetowego

   1. Czy treść stron internetowych chroniona jest przez prawo autorskie?

    Treść stron internetowych umieszczonych na interfejsie internetowym (teksty wraz z warunkami handlowymi, zdjęcia, obrazki, loga, oprogramowanie i inne) chroniona jest przez nasze prawo autorskie lub przez prawa autorskie innych osób. Treści nie wolno Państwu zmieniać, kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani też używać w dowolnym celu bez naszej zgody, lub bez zgody posiadacza praw autorskich. Szczególnie zabronione jest bezpłatne lub płatne udostępnianie zdjęć i tekstów umieszczonych na interfejsie internetowym.
    Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i spółek mogą być rejestrowanymi znakami towarowymi poszczególnych właścicieli.
   2. Odpowiedzialność i używanie interfejsu internetowego

    Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w interfejs internetowy, lub w wyniku jego użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu internetowego nie wolno stosować procedur, które mogłyby naruszyć działanie systemu lub nadmiernie obciążać system.
    Jeśli podczas użytkowania interfejsu internetowego dopuszczą się Państwo jakiegokolwiek działania nielegalnego lub nieetycznego, jesteśmy uprawnieni do ograniczenia, wstrzymania lub zablokowania Państwa dostępu do interfejsu internetowego, bez jakiejkolwiek rekompensaty. W takim przypadku zobowiązani są Państwo również do pokrycia szkody, jaką spowodowali nam Państwo jednoznacznymi działaniami opisanymi w niniejszym ustępie, w pełnej kwocie.
    Zwracamy Państwu uwagę na fakt, że kliknięcie w niektóre linki na interfejsie internetowym. spowodować może opuszczenie interfejsu internetowego i przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich.
  Niniejsze Zasady obowiązują i wchodzą w życie z dniem 21.02.2018 r.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.